Corona Virus laatste nieuws

Corona maatregelen in onze parochie

20 juni 2020

Langzaam kunnen we weer starten met vieringen en activiteiten, maar wel met strikte regels wat betreft aantal deelnemers, hygiene en protocollen.

Uitgebreide protocollen van het Bisdom zijn hier te vinden.

Voor nu zijn dit de richtlijnen:

Protocol Joannes de Doper

 • Vanaf 4 juni weer avondvieringen op de dinsdag en donderdag met vooraf Rozenkrans bidden om 18:45. Locatie in de kerk (niet kapel)
 • vanaf 4 juli weer zaterdag en zondag vieringen met strikt aantal maximum kerkgangers;
  • Toegang uitsluitend met kaarten (online reserveren via de website of via secretariaat vanaf 1 juli a.s.);
  • Communie met een pincet, geen tongcommunie;
  • Voor elke zaterdag en zondag online reserveren vanaf de woensdagen ervoor via deze pagina;
  • Bijdragen aan collecte kan online via deze pagina;
 • Toegestaan zijn huwelijken en begrafenissen met maximaal aantal personen (inclusief, pastoor, kosters, begrafenisondernemer, etc);
 • Dopen zijn nog niet mogelijk;
 • De kerk is open voor gebed, stilte of het opsteken van een kaarsje van maandag tot en met zaterdag van 11:00 uur -13:00 uur en zondag van 12:00 – 14:00 uur. Hierbij geldt dat per huishouden er maximaal 2 personen in de kerk mogen. Totaal willen we niet meer dan 12 personen in de kerk;
 • Koffie-drinken na vieringen voorlopig niet mogelijk.

Gebruik Parochiehuis en Fundament

 • maximaal 10 deelnemers parochiehuis / 15 deelnemers Fundament
 • uitsluitend na reservering en bevestiging beheerders of secretariaat.
 • strikte regels wat betreft gebruik, hygiëne etc.

We snappen dat de verlenging van de maatregelen van de overheid (en dus ook in de parochie) voor velen een hele vervelende boodschap was, maar we moeten ons eraan blijven herinneren dat we dit niet doen om Rutte een plezier te doen, maar om gezond te blijven. We vragen iedereen daarom met klem zich aan de regels te houden.

We vertrouwen erop dat we deze periode met Gods hulp door zullen komen en verheugen ons op de tijd dat we elkaar allemaal weer kunnen zien en samen kunnen vieren.

Parochiebestuur

Gebed Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Hemelse Vader,
nu het Corona­vi­rus zich verspreidt
wor­den we ons nog meer bewust
van de breek­baar­heid van ons men­se­lijk bestaan;
zoveel van wat wij vaak van­zelf­spre­kend vin­den,
is dat eigen­lijk helemaal niet;
we zijn geen baas over ons leven
of over de schep­ping die U ons hebt ge­schon­ken.

Geef, Heer, dat deze onzekere situatie
ons mag helpen
om te groeien in ver­trouwen op U
en om ons meer bewust te wor­den
dat we niet op men­se­lijke zeker­he­den kunnen bouwen.

Geef dat de onzeker­heid van deze dagen
in ons zal bewerken
dat we meer stil staan bij het lot
van zoveel mensen in deze wereld
voor wie de toe­komst altijd al onzeker was
en die leven in gebrek en nood:
de vluch­te­lingen,
mensen in oorlogs­ge­bie­den,
allen die in honger, armoede en nood verkeren.

Moge deze epidemie
ons daardoor geven
minder ik-gericht te zijn,
minder indi­vi­dua­lis­tisch
en ons hart meer openen
voor al die andere mensen in de wereld
die zoveel slechter af zijn.

Moge de ver­bon­den­heid
van mensen met elkaar
wor­den versterkt.

Zegen en bescherm, goede God,
al degenen die zich inzetten
voor de slacht­of­fers van het Corona­vi­rus:
de mensen die in de ge­zond­heids­zorg werk­zaam zijn
en allen die in de pas­to­rale zorg
voor zieken en ouderen zorg dragen.
Sta met Uw zegen bij
wie de vei­lig­heid moeten garan­de­ren
of door bestuur­lijke maat­regelen
de risico’s beperken:
verlicht hun geest,
verwarm hun hart,
zegen hun inzet!
En bevrijd ons van deze epidemie!

Zegen en bescherm ook alle zieken
en degenen die in afzonde­ring moeten ver­blij­ven
zolang nog niet voldoende zeker is
of zij het virus bij zich dragen.
Geef dat de pa­tiën­ten
goed en voorspoe­dig mogen her­stel­len
en er geen nadelige gevolgen van over­hou­den.
Sta vooral de zwaksten en de ouderen bij.

Heilige Maria,
Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Vrouwe van alle volkeren
en Moeder van alle mensen,
zegen ons allen,
bescherm slacht­of­fers, zorgen­den, beveiligers
en poli­tiek verant­woor­de­lijken:
bid voor hen allen
bij uw God­de­lijke Zoon!