Het Bisdomblad Samenkerk

Het blad kunt u weer ophalen uit de kerk. Maar het is ook online te lezen: https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/pdf/sk202103.pdf

In deze editie

  • Een nieuw boek over vijf dio­ce­sane zuster­con­gre­ga­ties die een nauwe band hebben met ons bisdom en veel betekend hebben in ge­zin­nen, pa­ro­chies, de zorg en het onder­wijs.
  • De corona­cri­sis duurt nu al weer één jaar: hoe kijken we naar de toe­komst? Hoop­vol? Vol veer­kracht? Mis­schien dat de laatste twee en­cy­clie­ken van paus Fran­cis­cus ons daarbij kunnen helpen?
  • De Veer­tig­da­gen­tijd en Goede Vrij­dag zijn dagen dat we de kruis­weg van de Heer over­we­gen. De Haar­lemse kunste­naar Frans Loots heeft er verschei­dende gemaakt, onder andere voor de pa­ro­chies van Boven­kerk en Wijk aan Zee.
  • Tijdens een vie­ring in de kerk bewegen we heel wat af: staan, zitten, knielen. Waarom doen we dat? Heeft het een bete­ke­nis?
  • ‘Wat ik u zeggen wil’ van onze bis­schop
  • En nog veel meer…