Home

Gebeden tijdens de Eucharistievieringen

Het Kruisteken en de begroeting
V(oorganger): In de Naam van de Vader en Zoon en de Heilige Geest. Allen: Amen. Priester:
De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
A(llen): En met uw geest.


Schuldbelijdenis
Ik belijd voor de almachtige God,
En voor u allen,
Dat ik gezondigd heb,
In woord en gedachte,
In doen en laten,
Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd,
Alle engelen en heiligen,
En u, broeders en zusters,
Voor mij te bidden tot de Heer onze God.

Kyrie (heer ontferm u)
V: Heer ontferm u,
A: Heer ontferm u,

V: Christus ontferm u,
A: Christus ontferm u,

V: Heer ontferm u,
A: Heer ontferm u.


Gloria
Eer aan God in den hoge en vrede aan de mensen die hij lief heeft,
Wij loven u.
Wij prijzen en aanbidden u,
Wij verheerlijken u en zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid.Heer God, hemelse koning, God almachtige Vader,
Heer, eniggeboren Zoon Jezus Christus.
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader,
Gij, die wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons.
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed,
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons.
Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus,
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.

De lezingen
Aan het einde van de eerste en de tweede lezing

L: Woord van de Heer
A: Wij danken God


Voor het Evangelie: (laten we gaan staan)
V:  De Heer zij met u
A:  En met uw geest
V:  Lezing uit het heilig evangelie volgens .....
A: Lof zij  Christus.

Na het Evangelie
V: Woord van de Heer
A: Wij danken God

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer,
Die ontvangen is van de Heilige Geest,
Geboren uit de maagd Maria,
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
Is gekruisigd, gestorven en begraven,
Die nedergedaald is ter helle,
De derde dag verrezen is uit de doden,
Die opgestegen is ten hemel,
Zit aan de rechter hand van God, de almachtige Vader,
Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest,
De heilige katholieke kerk,
De gemeenschap van de heiligen,
De vergeving van de zonden,
De verrijzenis van het lichaam,
En het eeuwig leven.
Amen.


Dienst van de Eucharistie


De Offerande en de collecte

De collecte wordt gehouden, terwijl de misdienaars de priester helpen het altaar gereed te maken.


De priester neemt de pateen met brood en zegt: Gezegend zijt Gij Heer, God van al wat bestaat. Uit Uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de aarde, en het werk van onze mensenhanden. Het zal voor ons worden tot brood van eeuwig leven.

Allen: Gezegend zij God in alle eeuwen.  


De priester schenkt nu wijn en een klein beetje water in de kelk, hetgeen het samengaan van de godheid en de mensheid van Jezus symboliseert.  De priester zegt: Mogen wij door dit mysterie van water en wijn deel krijgen aan de goddelijkheid van Hem die ons menselijk bestaan heeft willen delen.


De priester heft de kelk op en zegt: Gezegend zijt Gij, Heer, God van al wat bestaat. Uit uw milde hand hebben wij de wijn ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de wijnstok en het werk van mensenhanden. Hij zal voor ons worden tot drank van eeuwig leven.

A: Gezegend zij God, in alle eeuwen.


De priester vervolgt in stilte: In een geest van nederigheid en met een rouwmoedig hart vragen wij U, Heer: aanvaard ons. Moge het offer dat wij u heden brengen, Heer God, genade vinden in Uw ogen.

Hier vindt eventueel bewieroking van de gaven en het altaar plaats als teken van wijding, daarna van de priester en het volk, bij dit laatste gaat iedereen staan als teken van eerbied.


De priester wast daarna zijn handen met water en bidt in stilte: Was mijn ongerechtigheid van mij af, Heer, en reinig mij van zonde.

De handwassing is een gebaar van zuiverheid bij de nadering van de consecratie, en een teken van innerlijke reinheid.


V:  Bidt broeders dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de almachtige Vader.

A: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van Zijn naam en tot welzijn van heel Zijn heilige Kerk.

Gebed over de gaven


De priester bidt of zingt afwisselend met de gelovigen het onderstaande gebed. In de officiële liturgie, en in de meeste landen hoort men hier te gaan staan.

A: Amen.


Prefatie (laten we knielen)
V: De Heer zij met u,                                         
A: En met uw geest,                                           
V: Verheft uw hart,
A Wij zijn met ons hart bij de Heer,
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God,
A: Hij is onze dankbaarheid waardig,

Sanctus (Heilig)
Heilig, heilig, heilig, de Heer,
De God der hemelse machten, Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid,
Hosanna in den hoge, Gezegend Hij die komt in de naam des Heren,
Hosanna in den hogen.

Onze Vader…. (laten we gaan staan)

Vredeswens
V: De vrede des Heren zij altijd met u,
A: En met uw geest.

Agnus Dei. (Lam Gods)
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,
Ontferm u over ons.
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,
Ontferm u over ons.
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,
Geef ons de vrede.

Communie
V: Zalig zij die uitgenodigd zij aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

A: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
Maar spréék en ik zal gezond worden.
De gebeden zijn conform het Romeins Missaal.

De Slotritus
V: De Heer zij met u
A: En met uw geest.
V: Zegene u de almachtige God, Vader en Zoon en Heilige Geest.
A: Amen.

V: Gaat nu allen heen in vrede.
A: Wij danken God.