Home

VASTE GEBEDEN VAN DE ROZENHOEDJES

Voorbereidend gebed
Heer, open mijn mond om Uw heilige Naam te prijzen. Reinig mijn hart van alle ijdele, slechte en verstrooiende gedachten, verlicht mijn verstand, ontvlam mijn gemoed, opdat ik waardig, met aandacht en godsvrucht de heilige Rozenkrans kan bidden, en verhoord mag worden op voorspraak van mijn Heilige Moeder Maria. Heer onze God, Uw eniggeboren Zoon Jezus Christus heeft ons door Zijn leven, Zijn dood en verrijzenis de weg naar de eeuwige zaligheid gebaand. Wij bidden U: geef ons de genade dat wij, die de geheimen bij het bidden van de heilige Rozenkrans overwegen, in praktijk brengen wat ons daarin wordt voorgehouden, en verkrijgen wat zij beloven. Door Christus, onze Heer. Amen.

Nr.1 op de afbeelding De Apostolische Geloofsbelijdenis:
Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, Die opgestegen is ten Hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest; de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen.

Nr.2 op de afbeelding
Onze Vader…...

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
A. Zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Nr.3 op de afbeelding
Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader.

Wees gegroet, Maria…

Ik groet U, Maria, Moeder van God de Zoon.

Wees gegroet, Maria….

Ik groet U, Maria, Bruid van God de Heilige Geest.

Wees gegroet, Maria….

Nr.4 op de afbeelding
V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
A. Zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Zeg het eerste Geheim ..... en overweeg dit.

V. De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend
A. van nu af tot in eeuwigheid. Onze Vader .....

Nr.5 op de afbeelding

Wees gegroet, Maria ..... (10x).

Nr.6 op de afbeelding
V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
A. Zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Zeg het tweede Geheim ..... en overweeg dit.

V. De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A. van nu af tot in eeuwigheid. Onze Vader .....

Nr.7 op de afbeelding
Wees gegroet, Maria ..... (10x).

Nr.8 / 9 / 10 gaan op dezelfde manier als vanaf nr.4+5, telkens met een nieuw Geheim.


De Mysteries
Je kan het bidden van de mysteries van de rozenkrans spreiden over de verschillende dagen van de week.

op zondag en woensdag: de glorievolle mysteries
op maandag en zaterdag: de blijde mysteries
op dinsdag en vrijdag: de droeve mysteries
op donderdag: de mysteries van het licht

De Glorievolle Mysteries


De Blijde Mysteries


De Droeve Mysteries

De Mysteries van het Licht


Text van de website www.gebeden-site.jouwweb.nl

bidden