Home

SAMEN IN GESPREK over:
Wat is de zin van de K van KBO en de C van PCOB?
 
De KBO heet voluit Katholieke Bond van Ouderen en de PCOB Protestants-christelijke Ouderenbond.  Alweer jaren geleden hebben rooms katholieke en protestants-christelijke  ouderen zich verenigd in deze bonden om op te komen voor hun belangen op basis van hun christelijke / katholieke identiteit. Het gebeurde in de tijd van de verzuiling. Katholieken, protestanten, socialisten en niet - kerkelijk of politiek gebonden mensen verenigden zich op tal van terreinen in aparte organisaties (scholen, ziekenhuizen, muziekgezelschappen, voetbalclubs enzovoorts). Over het toppunt van die verzuiling - bijvoorbeeld de RK Geitenfokvereniging Sint Swibertus en de PC Kaartclub Jeremia - worden nog altijd grapjes gemaakt. Die tijd van verzuiling ligt inmiddels ver achter ons en komt nooit meer terug. De scheidsmuren tussen de verschillende geloofs- en levensbeschouwelijke richtingen zijn immers op tal van terreinen van het maatschappelijk leven of vervaagd of zelfs verdwenen.
Dat is ook de reden dat er leden van de KBO en de PCOB zijn, die vragen stellen bij het nut van een aparte bond voor katholieke en protestantse ouderen. Kunnen we niet samen gaan met de PCOB? Katholieken en protestanten zijn toch allebei christenen? Al zitten ze dan - als ze naar de kerk gaan - niet of nog net niet in de zelfde kerk, ze aanbidden toch de zelfde God en ze willen toch allemaal zich laten leiden door het voorbeeld van Jezus van Nazareth? Gelijk hebben ze. Hun voorstel is de moeite van het overdenken waard. Ook de KBO Haarlemmermeer en de NCOB Aalsmeer-Haarlemmermeer zijn hierover aan het nadenken.
Er zijn er ook, die zeggen: ach, dat woordje katholiek  of protestants zegt mij niks meer. Ik heb ook niks of niet veel meer met de kerk. Kunnen we niet samen gaan met een algemene bond voor ouderen? Onze en hun belangen zijn toch dezelfde? Ook dat klopt wanneer je alleen uitgaat van het doel van een ouderenbond om de materiële belangen van haar leden te behartigen. Het klopt echter niet als je van mening bent dat een ouderenbond een duidelijke identiteit behoeft van waaruit zij haar belangenbehartiging vorm en inhoud wil geven.
Dus samen met elkaar in gesprek gaan over de K van KBO en de C van PCOB? Een hele zinnige zaak!
Ko Schuurmans, pastor
Drs. Ko Schuurmans (1947) is gepensioneerd r.k. pastor. Hij studeerde sociografie en theologie. Hij werkte in het voortgezet onderwijs en in het basispastoraat. Vanaf 1985 was hij directeur/coördinator en liturgist van het Pastoraal Centrum van het rk bisdom van Haarlem.
 
Van harte welkom:
datum en tijd: donderdag 09 maart van 14:00 tot 16:00 uur
locatie:            parochiehuis, Kruisweg 1073, Hoofddorp.
kosten:            vrijwillige bijdrage voor koffie/thee.
organisatie:    ‘Samen in Gesprek’ van de Katholieke Bond voor Ouderen
i.s.m. de parochie Hoofddorp.
inlichtingen:    j.j.bergsma@live.nl - tel.565.24.00 of mesmanleo51@gmail.com – tel.561.51.60