Webinar encycliek Fratelli Tutti

Vrijdag 29 januari – 14.00 uur – Online

In zijn nieuwste encycliek Fratelli Tutti werkt Paus Franciscus typisch franciscaanse thema’s uit als barmhartigheid, respect voor anders­gelovigen en inzet voor vrede en ver­zoe­ning. Om de bood­schap van Fratelli Tutti beter bekend te maken, organi­seert de Laudato Si-werk­groep Neder­land in samen­wer­king met Vastenactie een webinar op vrij­dag 29 januari, van 14.00 uur tot 16.15 uur.

Paus Fran­cis­cus daagt de lezer in zijn nieuwe encycliek uit om na het crisis­jaar 2020 te werken aan een mondiale samen­le­ving waarin kwets­ba­re groepen de kans krijgen om een waar­dig leven te lei­den en om er gezamenlijk voor te zorgen dat er toekomst is voor de gene­ra­ties die na ons komen. De paus biedt daar­mee een hoop­vol per­spec­tief. Deze nieuwe en­cy­cliek vormt daar­mee een tweeluik met zijn eer­dere en­cy­cliek Laudato si’ uit 2015, waarin de ver­bon­den­heid met de schep­ping centraal staat.

Inlei­ding door Mgr. De Korte

Mgr. Gerard de Korte, voorzitter van de Laudato Si-werk­groep, houdt tijdens het webinar een algemene inleiding over de nieuwe en­cycliek. Broe­der Theo van Adrichem ofm spreekt over het belang van interreli­gi­euze dialoog in de 21e eeuw. Prof. dr. Fred van Iersel gaat in op de vernieuwing van het kerkelijk denken over oorlog en vrede in de nieuwe encycliek. Kleine Zuster Els van Jezus zal ver­tellen hoe de uni­ver­se­le broe­der­schap van de zalige Charles de Foucauld in deze tijd wordt beleefd.

Het webinar is gericht op pa­ro­chi­anen, leden van religieuze in­sti­tu­ten en leden van katho­lie­ke leken­bewegingen en ieder die zich interesseert in de visie van paus Fran­cis­cus. Deelname is gratis. Aanmel­den kan via Vastenactie: info@vastenactie.nl

Pro­gram­ma

13.50 uur:           Deel­ne­mers kunnen inloggen

14.00 uur:           Welkom door Peter van Hoof, directeur Vas­ten­ac­tie en moderator

14.05 uur:           Mgr. Gerard de Korte: Fratelli Tutti, een algemene inlei­ding

14.25 uur:           Br. Theo van Adrichem ofm: Fratelli Tutti en interreli­gi­euze dialoog

14.45 uur:           Prof. dr. Fred van Iersel: Fratelli Tutti en de vernieu­wing van het ker­ke­lijk denken over oorlog en vrede

15.05 uur:           Pauze

15.10 uur:           Kleine Zuster Els van Jezus: Fratelli Tutti en uni­ver­se­le broe­der­schap

15.30 uur:           Groeps­ge­sprekken

15.55 uur:           Korte terug­kop­pe­ling vanuit elke groep

16.05 uur:           Mede­de­lingen

16.15 uur:           Slui­ting

Laudato Si-werk­groep Nederland

De Laudato Si-werk­groep Neder­land is een ini­tia­tief van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de Kon­fe­ren­tie van Neder­landse Reli­gi­euzen.