Woord van bemoediging van de Bisschoppen

Woord van bemoediging van de bisschoppen

In opdracht van de web­si­te Katho­liek Leven is een video gemaakt waarin de bis­schop­pen van de zeven bis­dom­men en de bis­schop van het militair or­di­na­ri­aat een woord van bemoe­diging spreken in deze tijd van aan­ge­scherpte corona­maat­re­ge­len.

De bis­schop­pen roepen op om de maat­regelen van de over­heid te volgen uit zorg voor de kwets­ba­ren in onze samen­le­ving. “Een be­lang­rijke zin in de Bijbel is: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broe­ders hebt gij voor Mij gedaan. Dus voor Jezus zelf”, zegt kar­di­naal Eijk.

Mgr. Hendriks

Mgr. Hendriks spreekt over de zin “De vreugde van de Heer is mijn kracht” van de profeet Nehemia. “Ik vind dat een hele mooie zin, want het gaat over de vreugde die de Heer je geeft en dat is je kracht. Dus dat wil zeggen ga niet helemaal op in de situatie waarin je leeft. Die kan wel eens moei­lijk zeker nu in de corona­tijd kan het je angs­tig maken of mis­schien zelfs een beetje bang of vertwijfeld. Maar richt je op de vreugde die de Heer je geeft.”

Bemoe­diging

Op de vraag wat Mgr. Hendriks de mensen wil mee­ge­ven, ant­woordt hij: “Ik wil graag mee­ge­ven dat je niet helemaal op moet gaan in deze situatie die je soms angs­tig en vertwijfeld kan maken en ook als je niet zo goed een uit­zicht ziet. Ik wil mee­ge­ven: richt je op de vreugde die de Heer je geeft, de vreugde van je geloof, het ver­trouwen dat je in zijn liefde geborgen bent, het ver­trouwen op het uit­zicht op de toe­komst die Hij je geeft.”

Tekst van website Bisdom