Bidden

Wat is bidden? Vaak vinden we dat best moeilijk. Bidden is je richten tot God. Je kunt bidden door met God te praten in vastgestelde gebedsteksten of in je eigen woorden. Je kunt God in je gebed van alles vragen maar ook kan je gebed een dankgebed zijn. Bidden kan echter ook helemaal zonder woorden; dan heet het ‘stil gebed’, gebed van het hart.

Andere websites gebeden

Hier tref je een aantal (gebruikelijke) gebeden. Onze Boekwinkel Het Kruipsunt heeft ook een aantal mooi en inspirerende gebedenboeken.

Links naar webistes om je te helpen met bidden:


Gebed Synode 2021-2023

Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeen­ko­men in uw naam.

U alleen hebben wij om ons te gelei­den,
maak dat U thuis bent in ons hart;
leer ons de weg die wij moeten volgen
en hoe wij deze moeten gaan.

Wij zijn zwakke mensen en zon­daars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevor­de­ren.
Laat onwetend­heid ons niet op de ver­keerde weg brengen,
noch partij­dig­heid ons han­de­len beïn­vloe­den.

Maak dat wij in U onze een­heid vin­den,
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven
en ons niet verwij­de­ren van de weg van de waar­heid
en van wat juist is.

Dat alles vragen wij U,
die overal en in iedere tijd werk­zaam bent,
in de ge­meen­schap van de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Gebed Missionaire kerk

God, onze Vader,
uw liefde wil alle harten bereiken.
Wij vragen uw zegen
over onze geloofsgemeenschappen.
Dat hun gastvrije verkondiging
velen mag helpen om uw Zoon te ontmoeten
en als zijn trouwe leerlingen
U steeds beter te leren kennen.
Mogen velen worden toegerust
om zich met hart en ziel in te zetten
voor de missionaire Kerk,
ieder volgens eigen roeping en charismaʼs.
Schenk ons daarbij voortdurend uw heilige Geest,
de bezieler van alle evangelisatie.
Maria, Moeder van de Kerk, bid voor ons.
Amen

Gebeden

Een aantal gebeden vind je op deze pagina. Gebeden om te danken, voor troost of gewoon te laten weten hoe veel we van God houden.

Als er ooit een tijd is om een voorbeeld te nemen aan heiligen en martelaren, dan is het wel in deze pandemie die ons leven ook zal beheersen in de vastentijd naar Pasen toe. Na het succes van de eerdere gebedenboeken (20.000 exemplaren) dragen heiligen als Titus Brandsma, Edith Stein en de monniken van Tibhirine ons in de veertigdagentijd.

Een prachtig gebedenboek. Verkrijgbaar in Boekwinkel Het Kruispunt Hoofddorp
Radio Maria
Bid mee, elke dag, met de Getijdengebeden, Angelus, Rozenhoedje.

Gebruik de app van de Tiltenberg om alle getijdengebeden mee te bidden. Online Getijdengebeden

The apps zijn te downloaden via app stores:

Apostolische Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde
En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer
Die ontvangen is van de Heilige Geest
Geboren uit de maagd Maria
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus
Gekruisigd is, gestorven en begraven
Die neergedaald is ter helle,
De derde dag verrezen uit de doden
Die opgestegen is ten hemel,
En zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader
Vanwaar hij zal komen oordelen
De levenden en de doden
Ik geloof in de Heilige Geest
De heilige katholieke Kerk
De gemeenschap van de Heiligen
De vergeving van de zonden
De verrijzenis van het lichaam
En het eeuwig leven.
Amen.

Terug naar boven

Geloven met Maria
Ochtengebed

Oud Aramees gebed

Wij danken U, Heer onze God
die heel de schepping het licht doet zien
en die door het licht van uw geboden
hen die in U geloven, verlicht.

Sterk ons God,
om om uw geboden te onderhouden
vandaag en alle dagen
om met een verlichte geest
uw wil te doen
en uw hemelse gave te ontvnagen
samen met allen die in U geloven.

Door de genade en barmhartigheid
van onze Heer, Jezus Christus
aan hem zij glorie, macht en eer
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen
Amen

Ochtendgebed

(Kruisteken maken, indien mogelijk met wijwater)
Mijn Heer en mij God,
Ik kniel voor U neer en aanbid Uw opperste Majesteit.
Ik bedank U voor alle weldaden,
bijzonder dat Gij mij deze nacht hebt bewaard.
Ik wijd U toe mijn ziel en mijn lichaam
en alles wat ik bezit.
Ik draag U op alle werken,
die ik deze dag zal verrichten.
Ik wil ze doen tot Uw eer
en tot zaligheid van mijn ziel,
voor Uw Kerk en voor
het welzijn van heel de wereld.
Behoed mij, liefderijke Vader,
voor alle zonden en gevaren.
Engel van God, die mijn bewaarder zijt,
aan wie de goddelijke Goedheid
mij heeft toevertrouwd,
verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij.
Amen.

(Driemaal het Wees Gegroet en vervolgens het schietgebed:)Door Uw Onbevlekte Ontvangenis, O Maria,
zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel.
Amen.

Terug naar boven

Ochtendgebed van Pierre Teilhard de Chardin sj

Heer, in de stilte van deze ontluikende morgen
verzoek ik om vrede, wijsheid en kracht.

Ik wil vandaag de wereld zien met liefdevolle ogen,
geduldig zijn, begrijpend, wijs en zacht.
Zonder te oordelen naar de schijn,
uw kinderen te zien zoals U zelf ze ziet,
en zo alleen het goede in ieder te zoeken.

Leg in mijn handen, Heer, één klomp geluk,
dan zal ik die in duizend stukken breken,
en ieder stuk zal van uw liefde spreken
als ik ze uitdeel, ieder mens een stuk.
Als alles dan zal weggegeven zijn,
zal ik mijn lege handen in de uwe leggen,
en dan heb ik niets anders meer te zeggen
dan dat ik zoek naar U; de rest is schijn.

Sluit mijn ogen voor laster,
behoed mijn tong voor kwaadsprekerij,
dat alleen goede vruchten mij bezielen,
gewillig en blij wil ik leven,
zodat al wie mij nadert,
uw aanwezigheid aanvoele.

Bekleed mij met uw schoonheid, Heer,
en geef dat ik gedurende de ganse dag
U openbaren mag.
Wanneer mijn lichaam, en nog veel meer
mijn geest de slijtage van de ouderdom zullen
gaan vertonen.

Wanneer zich van buitenaf op
mij zal werpen of in mij zal ontstaan het kwaad
dat mij vermindert of wegvoert,
in de smartelijke minuut waarin ik mij plotseling
bewust zal worden dat ik ziek of oud word.

Op dat laatste moment vooral
waarop ik zal voelen dat ik aan mezelf ontsnap,
volkomen passief
in de handen van grote onbekende krachten
die mij gevormd hebben –
vergun mij, in al die donkere uren,
mijn God, te begrijpen dat Gij het zijt
(mits mijn geloof groot genoeg is)
die de vezels van mijn zelfstandigheid uiteenbuigt
om tot in het merg van mijn wezen
door te dringen,
om mij in U op te nemen.

Pierre Teilhard de Chardin sj (1881-1955)

Gebed voor de Maria maand
Heilige Geest

Kom, Heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
– En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.
 
Laat ons bidden
God, Gij hebt de harten van de gelovigen
door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen:
geef dat wij door die Heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten,
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Heilige Geest,
verlicht mij,
wijs mij,
duw mij,
draag mij
en verhef mij zodat ik leven kan.
Amen
 

Weesgegroet Maria

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
De Heer is met U,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en
Gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
Bid voor ons, zondaars,
Nu en in het uur van onze dood,
Amen.

Engel des Heren (Angelus)

Dit gebed wordt rond 12 uur ’s middags gebeden. Het is een goede gewoonte het ook rond 6 uur ’s morgens en 6 uur ’s avonds te bidden

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,
     En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.
Wees gegroet Maria…

Zie de dienstmaagd des Heren.
     Mij geschiede naar uw woord
Wees gegroet Maria…

En het Woord is vlees geworden.
     En Het heeft onder ons gewoond
Wees gegroet Maria..

Bid voor ons, heilige Moeder van God,
    opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen; wij bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus, onze Heer.
Amen.

Terug naar boven

Bidden

Gebed om geloof

Mijn Heer en mijn God,
ik geloof dat U één God
in drie Personen zijt,
Vader, Zoon en Heilige Geest
dat de Zoon is mens geworden,
voor ons aan het kruis is gestorven
en uit de dood is verrezen;
dat U het goede loont
en het kwade straft.
Ik geloof al wat U hebt geopenbaard
en door de heilige Kerk ons leert.
Dat geloof ik omdat U de opperste
en onfeilbare Waarheid zijt.
Heer, vermeerder mijn geloof!
Amen

Dankgebed einde dag

Hemelse Vader, ik dank U voor al Uw weldaden:
Uw gaven en goedheid van deze dag.
Ik dank U voor Uw Liefde voor mij, het geluk dat U mij schenkt
en de zorg die U altijd voor mij draagt.
Heer, wil deze nacht bij mij blijven.
Bescherm mij en al Uw kinderen tegen onheil,
de gevaren in de wereld en het kwade van de duivel;
bewaar ons in Uw Hand.
Ik bid U, dat ik een goede nachtrust mag genieten,
om nieuwe krachten op te doen voor morgen.  
Amen.

Terug naar boven

Gebed om Berouw

Heer mijn God, ik heb echt berouw,
ik betreur het dat ik kwaad heb gedaan
en het goede heb nagelaten.
Door mijn zonden heb ik U beledigd
die mijn hoogste goed zijt,
en alle liefde waardig.
Het is mijn vaste voornemen,
mij, met de hulp van uw genade, te bekeren,
en niet meer te zondigen
en te vermijden wat tot zonde kan leiden.
Heer, wees mij genadig
omwille van het lijden
van onze Verlosser, Jezus Christus.
Amen

Als ik geen goeie zin heb

Jezus moet je me zien vandaag.
Ik weet eigenlijk niet wat ik voel,
maar het zit me allemaal niet lekker.
Ligt het aan het weer of aan wat zich in mijn lichaam afspeelt,
of aan het irritante van de mensen om me heen?
Ik mag er aan denken dat U
mens tussen de mensen hebt willen zijn,
en dat U dertig jaar lang in zo’n klein plaatsje Nazareth hebt willen wonen.
En U hebt toen ook gevoeld wat wij voelen…
Nee, U kon geen zonde doen door
aan van die kwade- of depri-buien maar toe te geven,
maar U weet wel hoe het voelt.
Heer, laat nu merken dat U dicht bij me bent,
en dat U me helpt
toch iedereen te willen liefhebben.
Amen

Terug naar boven

Toewijding

Heer God, alles wat ik heb, alles wat ik ben,
alles wat ik doe, bied ik U aan.
Kom en vervul mijn dag.
Schenk mij uw Geest,
dat in mijn denken, spreken en handelen,
iets van uw stille aanwezigheid mag doorbreken.
Laat me niet enkel voor mezelf leven,
maar zoals Jezus, verbonden met U
en gegeven aan mensen.
Amen.

Tafelgebed

Vóór de maaltijd:
God, die ons uw goede gaven geeft, leven en voedsel,
mensen en hun vriendschap, telkens weer opnieuw, zegen deze maaltijd.
Geef ons een open oog en een warm hart,
om uw wereld in te richten tot een huis voor alle mensen,
een tafel waar niemand wordt geweerd.
Amen.

Na de maaltijd:
God, alles wacht op U vol hoop,
alle levenden vragen U om voedsel.
Gij opent uw hand en wij worden verzadigd.
Wij bidden U: maak ons tot mensen die hongeren en dorsten
naar gerechtigheid.
Leer ons werken voor het voedsel
dat niet vergaat en geef ons ook de spijs
die onze laatste honger kan stillen:
Jezus Messias, die is en die was en die komen zal.
Amen.

Terug naar boven

Gebed om Hoop

Mijn Heer en mijn God,
ik hoop met een vast vertrouwen
door de verdiensten van Jezus Christus
voor mijzelf en voor andere mensen,
van U te verkrijgen
het eeuwig geluk en alle genaden,
die ik daarvoor nodig heb.
Dat hoop ik omdat Gij oneindig goed
en getrouw in Uw beloften zijt.
Heer, versterk mijn hoop!
Amen

Gebed voor sterkte

Ik vraag U niet, God, om mij te beschermen in gevaar,
maar om mijn angst van me weg te nemen.
Ik vraag U niet om mijn angst van me weg te nemen.
Ik vraag U niet om me te troosten als de droefheid mij overvalt,
maar om de sterkte om terug te vechten.
Ik vraag U niet me te redden,
maar om me de moed te geven te overleven.
U hoeft deze last niet van mij weg te nemen,
maar maak mijn schouders sterk om hem te dragen.
En laat mijn sterkte het niet begeven
als ik even geen oplossing meer zie,
maar geef me kracht voor mijn ziel als
rouw en verlies mijn deel worden.
Geef mij dat ik de goede dagen mag herinneren
en aan u niet ga twijfelen
als wanhoop mij in de nacht overvalt.

Amen

Uit het Prayerbook van het gevangenispastoraat

Gebed tot de Heilige Geest
Gebed begin van de dag

Goede God
Ik sta aan het begin van een mooie dag
Laat het een dag worden
waar ik uw liefde kan laten stralen
uw woord werkelijkheid te maken
kracht te ontvangen als het even minder gaat
troost te ervaren bij verdriet dat ik ervaar
Open mijn hart, heer, om Uw liefde te ontvangen
en door te geven aan hen die dat nodig hebben.
En laat mij bidden vol van de Geest
om U voor dit alles te bedanken.
Amen

Terug naar boven

Gebed voor het eten

God, die ons uw goede gaven geeft,
leven en voedsel
mensen en hun vriendschap telkens weer opnieuw.
Zegen deze maaltijd.
Geef ons een open oog
en een warm hart
om uw wereld in te richten
tot een huis voor alle mensen
met een tafel waaraan niemand wordt geweerd
Amen

Terug naar boven

Laat mij mezelf kennen, laat mij U kennen

Laat mij mezelf kennen, laat mij U kennen
en niets begeren dan U alleen
Laat mij meelf haten en U beminnen
en alles doen om U alleen
Laat mij kleiner worden en U groter
en denken aan slechts U alleen
Laat ik aan mijzelf sterven en leven in U
en wat mij overkomt, aanvaarden van U
Laat mij mezelf vervolgen en U navolgen
en altijd verlangen U te volgen
Laat mij mezelf ontvluchten en vluchten tot U
om zo door U beschermd te worden
Laat mij mezelf vrezen en U vrezen
om onder uw geroepenen te zijn
Laat mij mezelf wantrouwen en vertrouwen op U
gehoorzamen wil ik omwille van U
Zie naar mij, opdat ik U beminne
roep mij, opdat ik U aanschouwe
en U eeuwigheid smake

Heilige Augustinus

Terug naar boven

Loflied van de schepselen (Zonnelied van H. Franciscus

Allerhoogste, almachtige, goede Heer, van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen.

U alleen, Allerhoogste, komen zij toe en geen mens is waardig U aan te spreken.

Wees geprezen, mijn Heer, door al uw schepselen vooral door mijnheer broeder zon die de dag is en door wie Gij ons verlicht.

En hij is mooi en straalt met grote pracht van U, Allerhoogste, draagt hij het teken.

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren. Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi.

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde, door wie Gij uw schepselen leven geeft.

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water, die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis.

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur door wie Gij voor ons de nacht verlicht; en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster moeder aarde die ons voedt en leidt,
en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten.

Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde vergiffenis schenken en ziekte en verdrukking dragen.

Gelukkig wie dat dragen in vrede, want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond.

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood, die geen levend mens kan ontvluchten.

Wee hen die in doodzonde sterven; gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt,
want de tweede dood zal hun geen kwaad doen.

Prijs en zegen mijn Heer, en dank en dien Hem in grote nederigheid.

Terug naar boven

Ik verlang U te zoeken

Ik heb U nodig, Heer. Want zonder U droogt mijn leven uit.

Ik wil U ontmoeten in het gebed, in Uw onmiskenbare aanwezigheid
gedurende die ogenblikken waar ik mij bevind tegenover de stilte, tegenover U.
Ik verlang U te zoeken!

Ik verlang U te ontmoeten wanneer U leven geeft aan de natuur die U hebt geschapen;
in de doorzichtigheid van de verre horizon van op een heuvel,
en in het diepe dal dat met zijn bladeren de verborgen hartslag afschermt van al zijn bewoners.
Ik heb er nood aan U te voelen rondom mij!

Ik verlang U te ontmoeten in uw sacramenten,
in het telkens weer ervaren van uw vergeving,
in het luisteren naar uw woord,
in het mysterie van uw dagelijkse radicale zelfgave.
Ik heb het nodig U te voelen binnen in mij!

Ik verlang ernaar U te ontmoeten in het gelaat van de mannen en de vrouwen,
in het samenleven met mijn medebroeders;
in de armoede van de behoeftige en in de liefde van mijn vrienden;
in de glimlach van een kind en in het lawaai van de mensenmassa.
Ik moet U zien!

Ik verlang U te ontmoeten in de armoede van mijn wezen,
in de talenten die U mij gegeven hebt,
in de verlangens en gevoelens die in mij stromen,
in mijn werken en rusten,
en, ooit, in de zwakte van mijn leven, wanneer ik nader kom
bij de deur van de ontmoeting met U, van aangezicht tot aangezicht.

Pierre Teilhard de Chardin sj (1881-1955)

Terug naar boven

Gebed aan het begin van vergaderingen in de parochie

U roept ons samen,
Heer onze God
en maakt ons tot Uw volk,
U wil ons aan deze wereld geven
als een teken van uw vriendschap.
Wees dan bij ons met Uw Geest
En bewerk onze harten,
maak ons tot een gastvrije kring
waarin de nood van mensen
wordt gehoord.

Spreek tot ons
in wat wij elkaar te zeggen hebben
en smeed ons aan elkaar
in een verbond voor recht en vrede.
Wij zegenen en eren U, God.
Vader, Zon en Geest,
onverbrekelijke vriendschap
die belofte is
voor tijd en eeuwigheid.
Amen

U, die ons hier samenbrengt
en niet ophoudt in ons te dromen
van een nieuw begin,
wij danken U voor Uw genade
die ons in staat stelt
het goede na te streven.
Ga dan met ons op weg
en laat het ervaarbaar zijn
dat wij, aan elkaar toevertrouwd,
Uw volk zijn.
Wij bidden het U
door Jezus, de Christus,
de zoon van Uw genade.
Amen

Terug naar boven