Bidden

Wat is bidden? Vaak vinden we dat best moeilijk. Bidden is je richten tot God. Je kunt bidden door met God te praten in vastgestelde gebedsteksten of in je eigen woorden. Je kunt God in je gebed van alles vragen maar ook kan je gebed een dankgebed zijn. Bidden kan echter ook helemaal zonder woorden; dan heet het ‘stil gebed’, gebed van het hart.

Links met gebeden

Hier tref je een aantal (gebruikelijke) gebeden. Onze Boekwinkel Het Kruipsunt heeft ook een aantal mooi en inspirerende gebedenboeken.

Links naar webistes om je te helpen met bidden:

Gebeden

Een aantal gebeden vind je op deze pagina. Gebeden om te danken, voor troost of gewoon te laten weten hoe veel we van God houden.

Radio Maria
Bid mee, elke dag, met de Getijdengebeden, Angelus, Roezenhoedje.
Apostolische Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde
En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer
Die ontvangen is van de Heilige Geest
Geboren uit de maagd Maria
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus
Gekruisigd is, gestorven en begraven
Die neergedaald is ter helle,
De derde dag verrezen uit de doden
Die opgestegen is ten hemel,
En zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader
Vanwaar hij zal komen oordelen
De levenden en de doden
Ik geloof in de Heilige Geest
De heilige katholieke Kerk
De gemeenschap van de Heiligen
De vergeving van de zonden
De verrijzenis van het lichaam
En het eeuwig leven.
Amen.

Geloven met Maria
Ochtengebed

(Kruisteken maken, indien mogelijk met wijwater)
Mijn Heer en mij God,
Ik kniel voor U neer en aanbid Uw opperste Majesteit.
Ik bedank U voor alle weldaden,
bijzonder dat Gij mij deze nacht hebt bewaard.
Ik wijd U toe mijn ziel en mijn lichaam
en alles wat ik bezit.
Ik draag U op alle werken,
die ik deze dag zal verrichten.
Ik wil ze doen tot Uw eer
en tot zaligheid van mijn ziel,
voor Uw Kerk en voor
het welzijn van heel de wereld.
Behoed mij, liefderijke Vader,
voor alle zonden en gevaren.
Engel van God, die mijn bewaarder zijt,
aan wie de goddelijke Goedheid
mij heeft toevertrouwd,
verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij.
Amen.

(Driemaal het Wees Gegroet en vervolgens het schietgebed:)Door Uw Onbevlekte Ontvangenis, O Maria,
zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel.
Amen.

Gebed voor de Maria maand
Weesgegroet Maria

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
De Heer is met U,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en
Gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
Bid voor ons, zondaars,
Nu en in het uur van onze dood,
Amen.

Engel des Heren (Angelus)

Dit gebed wordt rond 12 uur ’s middags gebeden. Het is een goede gewoonte het ook rond 6 uur ’s morgens en 6 uur ’s avonds te bidden

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,
     En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.
Wees gegroet Maria…

Zie de dienstmaagd des Heren.
     Mij geschiede naar uw woord
Wees gegroet Maria…

En het Woord is vlees geworden.
     En Het heeft onder ons gewoond
Wees gegroet Maria..

Bid voor ons, heilige Moeder van God,
    opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen; wij bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus, onze Heer.
Amen.

Bidden

Gebed om geloof

Mijn Heer en mijn God,
ik geloof dat U één God
in drie Personen zijt,
Vader, Zoon en Heilige Geest
dat de Zoon is mens geworden,
voor ons aan het kruis is gestorven
en uit de dood is verrezen;
dat U het goede loont
en het kwade straft.
Ik geloof al wat U hebt geopenbaard
en door de heilige Kerk ons leert.
Dat geloof ik omdat U de opperste
en onfeilbare Waarheid zijt.
Heer, vermeerder mijn geloof!
Amen

Dankgebed einde dag

Hemelse Vader, ik dank U voor al Uw weldaden:
Uw gaven en goedheid van deze dag.
Ik dank U voor Uw Liefde voor mij, het geluk dat U mij schenkt
en de zorg die U altijd voor mij draagt.
Heer, wil deze nacht bij mij blijven.
Bescherm mij en al Uw kinderen tegen onheil,
de gevaren in de wereld en het kwade van de duivel;
bewaar ons in Uw Hand.
Ik bid U, dat ik een goede nachtrust mag genieten,
om nieuwe krachten op te doen voor morgen.  
Amen.

Gebed om Berouw

Heer mijn God, ik heb echt berouw,
ik betreur het dat ik kwaad heb gedaan
en het goede heb nagelaten.
Door mijn zonden heb ik U beledigd
die mijn hoogste goed zijt,
en alle liefde waardig.
Het is mijn vaste voornemen,
mij, met de hulp van uw genade, te bekeren,
en niet meer te zondigen
en te vermijden wat tot zonde kan leiden.
Heer, wees mij genadig
omwille van het lijden
van onze Verlosser, Jezus Christus.
Amen

Als ik geen goeie zin heb

Jezus moet je me zien vandaag.
Ik weet eigenlijk niet wat ik voel,
maar het zit me allemaal niet lekker.
Ligt het aan het weer of aan wat zich in mijn lichaam afspeelt,
of aan het irritante van de mensen om me heen?
Ik mag er aan denken dat U
mens tussen de mensen hebt willen zijn,
en dat U dertig jaar lang in zo’n klein plaatsje Nazareth hebt willen wonen.
En U hebt toen ook gevoeld wat wij voelen…
Nee, U kon geen zonde doen door
aan van die kwade- of depri-buien maar toe te geven,
maar U weet wel hoe het voelt.
Heer, laat nu merken dat U dicht bij me bent,
en dat U me helpt
toch iedereen te willen liefhebben.
Amen

Toewijding

Heer God, alles wat ik heb, alles wat ik ben,
alles wat ik doe, bied ik U aan.
Kom en vervul mijn dag.
Schenk mij uw Geest,
dat in mijn denken, spreken en handelen,
iets van uw stille aanwezigheid mag doorbreken.
Laat me niet enkel voor mezelf leven,
maar zoals Jezus, verbonden met U
en gegeven aan mensen.
Amen.

Tafelgebed

Vóór de maaltijd:
God, die ons uw goede gaven geeft, leven en voedsel,
mensen en hun vriendschap, telkens weer opnieuw, zegen deze maaltijd.
Geef ons een open oog en een warm hart,
om uw wereld in te richten tot een huis voor alle mensen,
een tafel waar niemand wordt geweerd.
Amen.

Na de maaltijd:
God, alles wacht op U vol hoop,
alle levenden vragen U om voedsel.
Gij opent uw hand en wij worden verzadigd.
Wij bidden U: maak ons tot mensen die hongeren en dorsten
naar gerechtigheid.
Leer ons werken voor het voedsel
dat niet vergaat en geef ons ook de spijs
die onze laatste honger kan stillen:
Jezus Messias, die is en die was en die komen zal.
Amen.

Gebed om Hoop

Mijn Heer en mijn God,
ik hoop met een vast vertrouwen
door de verdiensten van Jezus Christus
voor mijzelf en voor andere mensen,
van U te verkrijgen
het eeuwig geluk en alle genaden,
die ik daarvoor nodig heb.
Dat hoop ik omdat Gij oneindig goed
en getrouw in Uw beloften zijt.
Heer, versterk mijn hoop!
Amen

Gebed tot de Heilige Geest
Gebed begin van de dag

Goede God
Ik sta aan het begin van een mooie dag
Laat het een dag worden
waar ik uw liefde kan laten stralen
uw woord werkelijkheid te maken
kracht te ontvangen als het even minder gaat
troost te ervaren bij verdriet dat ik ervaar
Open mijn hart, heer, om Uw liefde te ontvangen
en door te geven aan hen die dat nodig hebben.
En laat mij bidden vol van de Geest
om U voor dit alles te bedanken.
Amen

Gebed voor het eten

God, die ons uw goede gaven geeft,
leven en voedsel
mensen en hun vriendschap telkens weer opnieuw.
Zegen deze maaltijd.
Geef ons een open oog
en een warm hart
om uw wereld in te richten
tot een huis voor alle mensen
met een tafel waaraan niemand wordt geweerd
Amen

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
LinkedIn
Share
Stuur via Email