Ontdek de Bijbel

Ontdek de Bijbel, daar gaat het om bij het Bijbelapostolaat. Doel van het Bijbelapostolaat is de Bijbel te doen kennen als Woord van God en bron van leven. Allereerst stimuleert het vertalen van de Bijbel in de meest uiteenlopende talen, en voor de verspreiding van die vertalingen. Het neemt of steunt allerlei initiatieven: oprichten van Bijbelgroepen, organiseren van conferenties over de Bijbel of van Bijbelweken, uitgave van tijdschriften en boeken, enzovoorts. (tekst naar document Interpretatie van de Bijbel in het leven van de kerk).

Adriaan van Dis beschreef het als het mooiste boek ooit geschreven in een aflevering van De Wereld Draait Door . Er valt ook zoveel te ontdekken in de Bijbel. Oude Testament, Nieuwe Testament, de vele boeken, profeten en de Evangeliën.

En is het een goed boek? ‘Het beste boek over God’, citeert Van Dis. En Lanoye gaat hierop verder: ‘Het is een boek dat het mysterie van de mens in schitterende poëzie heeft gevangen.’ Die uitspraak mag van mij zo op een poster. De schrijvers onderstrepen het belang, ze zien de schoonheid en verbeeldingskracht. En zelfs de aantrekkingskracht.

Adriaan van Dis – schrijverHoe is de Bijbel ontstaan als het woord van God? Hoe kunnen we de Bijbel gebruiken in ons dagelijks leven? Waarom is de Bijbel zo belangrijk in onze kerk? Hoe kunnen we de Bijbels elke dag een plek geven in ons leven? Op deze pagina zullen we uitleg, achtergronden en wetenswaardigheden delen over De Bijbel.

De 66 boeken die de Bijbel vormen, bevatten ongeveer 800.000 woorden en zijn de canon van de Bijbel. De aanvullende boeken worden de apocriefen van het Oude Testament en apocriefen van het Nieuwe Testament genoemd. Voorbeelden hiervan zijn 1 Makkabeeën en het Evangelie van Thomas.

Oude Testament

Het Oude Testament werd grotendeels in het Hebreeuws geschreven en wordt daarom ook wel Hebreeuwse Bijbel genoemd.

Joden beschouwen alleen het Oude Testament als Heilige Schrift; zij noemen dit Tora of Tenach. Het woord TeNaCH is samengesteld uit de beginletters van de drie delen van de verzameling: Tora, Nebiim, Chetubim, dat wil zeggen Wet, Profeten en Geschriften. Vaak gebruiken joden ook de term Tora voor het geheel, waarbij het eerste en belangrijkste deel geldt ter aanduiding van de totale Tenach.

Binnen het protestantisme bestaat het uit 39 boeken en is daarmee gelijk aan de Tenach. Binnen de Rooms-Katholieke Kerk wordt de samenstelling van de Vulgaat aangehouden en bestaat daarmee uit 46 boeken. De boeken die wel in de katholieke maar niet in de protestantse canon zijn opgenomen, worden door de Katholieke Kerk deuterocanonieke boeken genoemd.

Voordat de boeken van de Bijbel hun definitieve vorm kregen, hebben de teksten langere tijd eerst mondeling en later ook schriftelijk gecirculeerd in de joodse gemeenschap. De teksten dragen daarom de sporen van opeenvolgende redacties uit verschillende tijden.

Dit proces heeft eeuwen geduurd. De boeken kregen hun definitieve vorm in de periode van de 8e eeuw v.Chr. tot de 2e eeuw v.Chr.

Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament is het tweede deel van de Bijbel. Het bestaat uit 27 bijbelboeken. In deze boeken wordt verteld over Jezus en de eerste christenen. Ze zijn geschreven tussen het jaar 50 en 125 na Christus, in de tijd van het Romeinse rijk. 

Aan het begin van het Nieuwe Testament staan vier boeken die ‘evangelie’ worden genoemd. Het woord evangelie betekent: goede boodschap. De goede boodschap is het nieuws dat God zijn Zoon Jezus naar de wereld gestuurd heeft. Hij is gekomen om de mensen te redden. De vier evangeliën zijn genoemd naar de mensen die de verhalen over Jezus hebben opgeschreven. Volgens de traditie zijn dat: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Alle vier vertellen ze op hun eigen manier het goede nieuws over het leven van Jezus, zijn sterven en zijn opstanding.

Het boek Handelingen gaat over de tijd na de dood en de opstanding van Jezus. Het vertelt over de eerste christelijke gemeentes. Handelingen laat zien hoe steeds meer mensen in het Romeinse rijk in Jezus gaan geloven.

In het Nieuwe Testament staan veel brieven. De meeste brieven zijn van Paulus. Paulus schreef deze brieven aan gemeentes van volgelingen van Jezus, of aan mensen die hij op zijn reizen had ontmoet.

Het laatste boek van het Nieuwe Testament heet Openbaring. De schrijver van dit boek wil de christenen aan wie hij schrijft, moed geven. Ze moeten de Romeinse keizer niet als een god vereren. Ook als ze vanwege hun christelijke geloof vervolgd worden, moeten ze proberen vol te houden. Het is nu nog moeilijk, en er zullen nog ergere dingen gebeuren. Maar straks zal alles anders worden. Dan komt Gods nieuwe wereld.

Bijbelapostolaat – Ontdek de Bijbel

Hier volgen een aantal video’s gemaakt door de Missionarissen van het Goddelijk Woord SVD. In elke video achtergronden, geschiedenis en uitleg over de Bijbel.

Boeken van de Bijbel en indeling

Oude Testament

Pentateuch
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium

Geschiedenis
Jozua
Richteren
Ruth ††
1 Samuel
2 Samuel
1 Koningen
2 Koningen
1 Kronieken
2 Kronieken
Ezra
Nehemia
Ester ††

Poëzie en wijsheid
Job
Psalmen
Spreuken
Prediker ††
Hooglied ††

Grote profeten
Jesaja
Jeremia
Klaagliederen †
Ezechiël
Daniël

Kleine profeten
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Deuterocanonieke boeken


Tobit
Judit
Toevoegingen op Ester
1 Makkabeeën
2 Makkabeeën
De wijsheid van Salomo
Wijsheid van Jezus Sirach
Baruch
Brief van Jeremia
Toevoegingen aan Daniël

Nieuwe Testament

Evangeliën
Matteüs
Marcus
Lucas
Johannes

Handelingen

Brieven van Paulus
Romeinen
1 Korintiërs
2 Korintiërs
Galaten
Efeziërs
Filippenzen
Kolossenzen
1 Tessalonicenzen
2 Tessalonicenzen
1 Timoteüs
2 Timoteüs
Titus
Filemon

Overige brieven
Hebreeën
Jakobus
1 Petrus
2 Petrus
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Judas

Openbaring van JohannesSocial media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
LinkedIn
Share
Stuur via Email