Ontdek de Bijbel

Ontdek de Bijbel, daar gaat het om bij het Bijbelapostolaat. Doel van het Bijbelapostolaat is de Bijbel te doen kennen als Woord van God en bron van leven. Allereerst stimuleert het vertalen van de Bijbel in de meest uiteenlopende talen, en voor de verspreiding van die vertalingen. Het neemt of steunt allerlei initiatieven: oprichten van Bijbelgroepen, organiseren van conferenties over de Bijbel of van Bijbelweken, uitgave van tijdschriften en boeken, enzovoorts. (tekst naar document Interpretatie van de Bijbel in het leven van de kerk).

Adriaan van Dis beschreef het als het mooiste boek ooit geschreven in een aflevering van De Wereld Draait Door . Er valt ook zoveel te ontdekken in de Bijbel. Oude Testament, Nieuwe Testament, de vele boeken, profeten en de Evangeliën.

En is het een goed boek? ‘Het beste boek over God’, citeert Van Dis. En Lanoye gaat hierop verder: ‘Het is een boek dat het mysterie van de mens in schitterende poëzie heeft gevangen.’ Die uitspraak mag van mij zo op een poster. De schrijvers onderstrepen het belang, ze zien de schoonheid en verbeeldingskracht. En zelfs de aantrekkingskracht.

Adriaan van Dis – schrijver

Hoe is de Bijbel ontstaan als het woord van God? Hoe kunnen we de Bijbel gebruiken in ons dagelijks leven? Waarom is de Bijbel zo belangrijk in onze kerk? Hoe kunnen we de Bijbels elke dag een plek geven in ons leven? Op deze pagina zullen we uitleg, achtergronden en wetenswaardigheden delen over De Bijbel.

De 73 boeken die de Bijbel vormen de canon van de Bijbel, dat betekent, de boeken die de Kerk vanaf de 4de eeuw had gekozen om ons geloof te verdiepen. Er zijn zeven boeken die niet zijn opgenomen in de Protestantse editie van Bijbel – Tobit, Judit, Eerste Makkabeeën, Tweede Makkabeeën, wijsheid, Sirach, Baruch – Deze boeken zijn door de Protestantse kerken “Apocriefen” genoemd. Dat betekend, “niet geïnspireerd, maar goed te lezen”.

De boeken die wel in de katholieke maar niet in de protestantse canon zijn opgenomen, worden door de Katholieke Kerk deuterocanonieke boeken genoemd.

De Bijbel in 6 minuten

Een serie filmpjes van alle Bijbelboeken. Elk filmpje legt in 6 minuten het Bijbelboek kort uit. Eerst kijken we naar het ontstaan en de geschiedenis van het boek, dan gaan we in op het verhaal uit het boek en als laatste bespreken we wat dit Bijbelboek ons vandaag de dag nog te zeggen heeft. Elk filmpje wordt besproken door telkens een andere spreker.

Oude Testament

Het Oude Testament werd grotendeels in het Hebreeuws geschreven en wordt daarom ook wel Hebreeuwse Bijbel genoemd. Het Oude Testament bestaat uit 47 Bijbelboeken.

Joden beschouwen alleen het Oude Testament als Heilige Schrift; zij noemen dit Tora of Tenach. Het woord TeNaCH is samengesteld uit de beginletters van de drie delen van de verzameling: Tora, Nebiim, Chetubim, dat wil zeggen Wet, Profeten en Geschriften. Vaak gebruiken joden ook de term Tora voor het geheel, waarbij het eerste en belangrijkste deel geldt ter aanduiding van de totale Tenach.

Binnen het protestantisme bestaat het uit 39 boeken en is daarmee gelijk aan de Tenach. Binnen de Rooms-Katholieke Kerk wordt de samenstelling van de Vulgaat aangehouden en bestaat daarmee uit 46 boeken. De boeken die wel in de katholieke maar niet in de protestantse canon zijn opgenomen, worden door de Katholieke Kerk deuterocanonieke boeken genoemd.

Voordat de boeken van de Bijbel hun definitieve vorm kregen, hebben de teksten langere tijd eerst mondeling en later ook schriftelijk gecirculeerd in de joodse gemeenschap. De teksten dragen daarom de sporen van opeenvolgende redacties uit verschillende tijden. (zie ook video Zondag van het Woord).

Dit proces heeft eeuwen geduurd. De boeken kregen hun definitieve vorm in de periode van de 8e eeuw v.Chr. tot de 2e eeuw v.Chr.

Een belangrijke vertaling van het Oude Testament naar het Oudgrieks was de Septuagint, vervaardigd vanaf de 3e eeuw v.Chr. in de bibliotheek van Alexandrië. Deze Griekse vertaling was de gezaghebbende Bijbel in het Griekssprekende deel van de vroege kerk en tot vandaag in de oosters-orthodoxe kerken.

De kerkvader Hiëronymus van Stridon vertaalde rond 400 n.Chr. de volledige Bijbel naar het Latijn: de Vulgaat. De Vulgaat was gedurende de middeleeuwen toonaangevend in het westen. De Bijbel kon daardoor enkel door geestelijken, die Latijn kenden, worden gelezen. De rest van de (katholieke) bevolking, die geen Latijn kon lezen, was hiervan afhankelijk.

Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament is het tweede deel van de Bijbel. Het bestaat uit 27 Bijbelboeken. In deze boeken wordt verteld over Jezus en de eerste christenen. Ze zijn geschreven tussen het jaar 50 en 125 na Christus, in de tijd van het Romeinse rijk. 

Aan het begin van het Nieuwe Testament staan vier boeken die ‘evangelie’ worden genoemd. Het woord evangelie betekent: goede boodschap. De goede boodschap is het nieuws dat God zijn Zoon Jezus naar de wereld gestuurd heeft. Hij is gekomen om de mensen te redden. De vier evangeliën zijn genoemd naar de mensen die de verhalen over Jezus hebben opgeschreven. Volgens de traditie zijn dat: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Alle vier vertellen ze op hun eigen manier het goede nieuws over het leven van Jezus, zijn sterven en zijn opstanding.

Het boek Handelingen gaat over de tijd na de dood en de opstanding van Jezus. Het vertelt over de eerste christelijke gemeentes. Handelingen laat zien hoe steeds meer mensen in het Romeinse rijk in Jezus gaan geloven.

In het Nieuwe Testament staan veel brieven. Door die brieven wilde Paulus antwoord geven aan de vragen over problemen die betreft gemeenschappelijk leven die zijn volgelingen had gesteld. De meeste brieven zijn van Paulus. Paulus schreef deze brieven aan gemeentes van volgelingen van Jezus, of aan mensen die hij op zijn reizen had ontmoet.

Het laatste boek van het Nieuwe Testament heet Openbaring. De schrijver van dit boek wil de christenen aan wie hij schrijft, moed geven. Ze moeten de Romeinse keizer niet als een god vereren. Ook als ze vanwege hun christelijke geloof vervolgd worden, moeten ze proberen vol te houden. Het is nu nog moeilijk, en er zullen nog ergere dingen gebeuren. Maar straks zal alles anders worden. Dan komt Gods nieuwe wereld waar Jezus zal overwinnen.

Het zelf lezen van de Bijbel door gelovigen kwam in opkomst na omstreeks 1500 door de eerste vertalingen in moderne talen, zoals die van William Tyndale naar het Engels en Maarten Luther naar het Duits, die bovendien door de uitvinding van de boekdrukkunst snel werden verspreid. Voor veel vertalingen was de Textus receptus de brontekst, inclusief voor de Nederlandse Statenvertaling.

De Willibrordvertaling is een Nederlandstalige Bijbelvertaling gepubliceerd door de Katholieke Bijbelstichting (KBS) in samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting (VBS). Ze werd in opdracht van de Katholieke Kerk gemaakt ter vervanging van de Petrus Canisiusvertaling. Ze ontleent haar naam aan H. Willibrord (ca. 658-739), missionaris van de Lage Landen en patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie.

Bijbelapostolaat – Ontdek de Bijbel in Video’s

De eerste aflevering van deze serie gaat over Genesis, voor alle andere afleveringen bekijk ons YouTube kanaal.

Evangelie volgens Marcus

Wat moet ik doen om mijn geloof meer inhoud te geven? Die vraag stellen we ons veel, in deze tijd. We moeten vooral bedenken dat ons geloof gegrondvest is op de persoon Jezus Christus. Zijn woorden zijn aan ons doorgegeven in het Nieuwe Testament.
In de loop der eeuwen heeft de Kerk zich gericht op de Heilige Schrift (het Oude Testament en het Nieuwe Testament) om te mediteren over de persoon Jezus. Hij stelt een nieuwe manier van leven voor aan de mensheid, waardoor ze in gemeenschap en in harmonie kunnen leven met God en met elkaar. Daarom is elke christen uitgenodigd tot een persoonlijke ontmoeting met Christus (Verbum Domini n° 51) door het lezen en overwegen van de Heilige Schrift, om zo het nieuwe van zijn boodschap te ontdekken. Ik nodig u uit om naar deze video’s te kijken. Ze geven u de sleutel voor het lezen van de Heilige Schrift. Zo helpen ze u om de rijkdom van ons geloof te ontdekken.

Het ontstaan van de Evangeliën

De eerste video is een algemene inleiding tot de evangeliën. We ontdekken de verschillende stappen van hun samenstellen en schrijven. Door de drie stappen van hun ontstaan uit te leggen wil ik u de menselijke dimensie van het schrijven laten zien. Maar ook al is het Nieuwe Testament door mensen samengesteld, de werkelijke schrijver is God zelf. Want alles wat Jezus aan Zijn leerlingen heeft onderwezen is een openbaring van Zijn Vader. Goede aandacht gewenst.

Wie was Marcus?

Het 2e evangelie is geschreven door Marcus, die niet een van de twaalf apostelen van Jezus was. Dus hoe schreef hij een verslag van het leven van Jezus? Wie was Marcus? Wat was zijn relatie met de andere leerlingen van Jezus? Wat vertelt hij over Jezus? Wat zijn de belangrijkste kenmerken van zijn evangelie? Ik zal u vertellen.

Het begin van de prediking van Marcus

Jezus begint zijn missie in Galilea. Het evangelie begint met de prediking van Johannes de Doper aan de oevers van de Jordaan. Jezus wordt door Johannes de doper gedoopt en daarna is hij door de Geest naar de woestijn is geleid. Nadat hij veertig dagen in de woestijn heeft doorgebracht, begon hij zijn missie met een plechtige aankondiging. Wat betekent dit alles voor ons vandaag?

Wat vertelt Marcus over Jezus de Messias?

In dit vers maakt Marcus een samenvatting van het evangelie. Jezus wordt geplaatst in het midden van de heilsgeschiedenis die begint in het Oude Testament. Jezus, de gezalfde van God, zet het werk voort dat zijn Vader begon met het volk van Israël, dat hij het aan het kruis voltooit.

De missie van Jezus in Galilea

Volgens het evangelie van Marcus,  brengt Jezus het grootste deel van zijn tijd door in Galilea, waar hij het koninkrijk van God in woorden en daden aankondigt. Marcus  stelt vier groepen mensen voor als belangrijkste luisteraars van Jezus: de farizeeën, de menigte, de leden van zijn familie en de leerlingen. Hoe reageerden ze op de prediking  van Jezus? Laten we luisteren.

Brood des levens

Aan het einde van zijn missie in Galilea vertelt Markus ons twee keer het wonder van de vermenigvuldiging van het brood. De bedoeling was niet alleen om  een einde te maken aan de honger van de mensen, maar ook om hen te laten weten dat hij zichzélf geeft als brood des levens. In de drie teksten (twee vermeningvuldiging en de instelling van de Eucharistie) voert het thema “brood” de boventoon.  Door de drie teksten met elkaar te verbinden, wil Markus laten zien dat Jezus op de hartstochtelijke vraag van de mensheid, een antwoord geeft: Verenigd met Hem, het brood, kan ieder de zin van het leven vinden. 

Gelijkenissen

In deze aflevering van “Ontdek de Bijbel” spreekt pater Mathew of de gelijkenissen in de Bijbel. Waarom gebruikt Jezus gelijkenissen? Wat betekenen ze? Hoe kun je ze interpreteren?

Wonderen

In deze aflevering spreek pater Mathew over de wonderen die christus deed. Waarom deed Hij ze, wat betekenen ze en wat kunnen we er van leren?

Zondag van het Woord

Paus Franciscus stelde de 3e zondag door het jaar in als “Zondag van het Woord van God”, om christenen bewust te maken van het belang van het lezen en mediteren van het woord van God. In deze video geef ik u een algemene inleiding tot de Bijbel die u de algemene kennis geeft om de Bijbel te benaderen. Ik raad u aan om naar deze video’s te luisteren met een Bijbel in de hand.

De Geloofsbelijdenis

Elke zondag en op feestdagen spreken we uit of zingen we plechtig het Credo. Dit is een zeer oud gebed dat de essentiële elementen van ons geloof samen bevat, wat we geloven in God de Vader, in Jezus Christus en zijn werken van verlossing en in de Heilige Geest. De Latijnse Kerk en de Protestantse Kerken bidden dit gebed gewoonlijk.
Het is erg moeilijk om definitief te weten hoe de geloofsbelijdenis is samengesteld, omdat er verschillende theorieën zijn maar met hiaten. Maar het is duidelijk dat de eerste christelijke gemeenschap in de periode van de stichting en waarschijnlijk in de eerste, tweede en derde eeuw het gebruikte als een samenvatting van de elementen van het geloof die een pas gedoopte persoon zou moeten kennen. Zij/hij moest het herhalen in het bijzijn van de bisschop.
Het wordt “Apostolische Geloofsbelijdenis” genoemd omdat wordt aangenomen dat het dateert uit de apostolische tijd. Maar tot het einde van de 3e eeuw hebben we geen geschreven verslag van de tekst van de geloofsbelijdenis. Maar het is waar dat bepaalde passages in de Handelingen van de Apostelen 8, 36-38, 1 Korintiërs 15, 3-5, Romeinen 10,9 en Efeziërs 1,13 een soort geloofsverklaring voorstellen die vóór de doop vereist is. Sommige kerkvaders spreken over de “wet van het geloof” die door de apostelen is doorgegeven. Het wordt ‘Symbolum’ genoemd omdat het niet bedoeld was als een volledige samenvatting van de christelijke leer.
Hoe kunnen we de geloofsbelijdenis begrijpen? Ik bied u een korte en eenvoudige analyse aan, die eerder op de Bijbel is gebaseerd, die het voor u gemakkelijker kan maken om het te begrijpen. In elke video analyseren we een deel van het Credo. Ik vertrouw ook op uw begrip van de Bijbel. Goed luisteren.

Boeken van de Bijbel en indeling

Oude Testament

Pentateuch
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium

Geschiedenis
Jozua
Richteren
Ruth ††
1 Samuel
2 Samuel
1 Koningen
2 Koningen
1 Kronieken
2 Kronieken
Ezra
Nehemia
Ester ††

Poëzie en wijsheid
Job
Psalmen
Spreuken
Prediker ††
Hooglied ††

Grote profeten
Jesaja
Jeremia
Klaagliederen †
Ezechiël
Daniël

Kleine profeten
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Deuterocanonieke boeken

Tobit
Judit
Toevoegingen op Ester
1 Makkabeeën
2 Makkabeeën
De wijsheid van Salomo
Wijsheid van Jezus Sirach
Baruch
Brief van Jeremia
Toevoegingen aan Daniël

Nieuwe Testament

Evangeliën
Matteüs
Marcus
Lucas
Johannes

Handelingen der apostelen

Brieven van Paulus
Romeinen
1 Korintiërs
2 Korintiërs
Galaten
Efeziërs
Filippenzen
Kolossenzen
1 Tessalonicenzen
2 Tessalonicenzen
1 Timoteüs
2 Timoteüs
Titus
Filemon

Overige brieven
Hebreeën
Jakobus
1 Petrus
2 Petrus
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Judas

Openbaring van Johannes

Tijdlijn van de Bijbel

De Tijdlijn van de Bijbel is een chronologisch overzicht van gebeurtenissen uit de Bijbel. Zij is uitsluitend gebaseerd op de letterlijke tekst uit de Bijbel. Het overzicht begint bij de schepping van Adam, Genesis 1:26-31. De jaartallen zijn overigens niet absoluut; vaak wordt er in de Bijbels verwezen naar een tijdverloop van periodes. Of in bijvoorbeeld “het elfde jaar”, Zo gaat het ook met leeftijden van Bijbelse figuren. , Als iemand 120 jaar oud is en een zoon krijgt, dan zou het kunnen zijn dat hij de volgende dag 121 jaar oud werd. Er zit dus enige ruimte in de genoemde jaartallen. De tijdlijn is dus een benadering vanuit de analyse uit de Bijbel. Je zult dus ook andere jaartallen vinden.

De basis van de tijdlijn hier beneden zijn de boeken uit de Bijbel en belangrijke personen en gebeurtenissen uit de Bijbel om zo een indicatie te krijgen van de chronologie van de Bijbel.

klik op het plaatje voor een vergroting

Ontdek de Bijbel in onze Bijbelse Tuin

Een oase van rust in Hoofddorp

Bijbelse Tuin
Bijbelse Tuin

Initiatiefnemer Pastor Kees van Lent, zorgde ervoor dat de tuin kon worden tot wat hij nu is. Vanuit een wat verwaarloosde kloostertuin, ontstond onder zijn bezielende leiding een Bijbelse tuin.

Als primaire doel wilde hij: figuren en verhalen uit de Bijbel uitbeelden en tastbaar maken voor de mensen. Met deze tuin heeft hij geprobeerd een handreiking te bieden tot geloofsverdieping in een vorm die past bij deze tijd. Het is heel bijzonder dat vanuit dit initiatief vervolgens weer van alles is ontstaan.

De Bijbelse tuin ligt achter de Joannes de Doper kerk in Hoofddorp en is dagelijks gratis te bezoeken van zonsopgang to zonsondergang. Via Boekwinkel Het Kruispunt, naast de kerk, kun je ook met groepen rondleidingen plannen en informatie aanvragen. In de boekwinkel uiteraard heel veel mooie boeken en Bijbels te vinden.

De Ontmoeting Hoofdorp

De Ontmoeting

Een nieuwe plek voor ontmoering, bezieling, inspiratie en spiritualteit. De plek ook om de wandelingen en rondleidingen te beginnen in de Bijbelse Tuin. Je vind er ook documentatie en boekjes over de Bijbelse Tuin. Voor meer informatie ga naar de Website De Ontmoeting.

Je kunt hier ook terecht voor een lekker kopje koffie en de verkoop van kaarten, rozenkransen, kruisen, graf- en noveenkaarsen en tal van andere religieuze en inspirerende artikelen. Er is ook een bibliotheek met tal van theologische en levensbeschouwelijke boeken.